เกณฑ์การดำเนินงาน แผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2566 ปฏิทินการดำเนินงานการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2566 คณะกรรมการการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2566 แผนกำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานดำเนินการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2566 คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะสื่อสารมวลชน คณะทัศนมาตรศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 3/2566 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2567 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2/2567 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัยรามคำแหงRead More →

การแบ่งปันประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 7 ก.ย. 2566 เกณฑ์การดำเนินงาน แผนการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2565 ปฏิทินการดำเนินงานการจัดการความรู้-มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2565 คณะกรรมการการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2565 แผนการกำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานดำเนินการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2565 คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะสื่อสารมวลชน คณะทัศนมาตรศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 3/2565 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2566 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2/2566Read More →

เกณฑ์การดำเนินงาน แผนการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2564 ปฏิทินการดำเนินงานการจัดการความรู้-มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2564 แผนการกำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานดำเนินการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2564 คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะสื่อสารมวลชน คณะทัศนมาตรศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2/2564 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2565 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2/2565Read More →

เกณฑ์การดำเนินงาน แผนการจัดการความรู้ (พ.ศ.2559 – 2563) แผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2563 ปฏิทินการดำเนินงานการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2563 แผนกำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานดำเนินการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2563 คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะสื่อสารมวลชน คณะทัศนมาตรศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะธุรกิจการบริการ รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2564 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2/2564Read More →

เกณฑ์การดำเนินงาน แผนการจัดการความรู้ (พ.ศ.2559 – 2563) แผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2562 ปฏิทินการดำเนินงานการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2562 คณะกรรมการการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2562 แผนกำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานดำเนินการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2562 คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะสื่อสารมวลชน คณะทัศนมาตรศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะธุรกิจการบริการ รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 3/2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 4/2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2/2563Read More →

เกณฑ์การดำเนินงาน แผนการจัดการความรู้ (พ.ศ.2559 – 2563) แผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2561 ปฏิทินการดำเนินงานการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2561 คณะกรรมการการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2561 คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะสื่อสารมวลชน คณะทัศนมาตรศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะธุรกิจการบริการ รายงานการติดตามผลการดำเนินงานจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 3 / 2561 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1 / 2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2 / 2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 3 / 2562 รูปภาพและวีดีโอRead More →

เกณฑ์การดำเนินงาน แผนการจัดการความรู้ (พ.ศ.2559 – 2563) แผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2559 ปฏิทินการดำเนินงานการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2559 คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะสื่อสารมวลชน คณะทัศนมาตรศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะธุรกิจการบริการ รายงานการติดตามผลการดำเนินงานจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559Read More →

โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพเชิงบูรณาการสู่ชุมชนชาวอุทัยธานี ครั้งที่ 3Read More →

คณะกรรมการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2556 แผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2556 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๗ รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๖ รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๗ ตามสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดความรู้ 2 ประเด็น ตามที่รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ประธานคณะกรรมการการจัดความรู้ เสนอ และให้ทุกคณะ/หน่วยงานรับไปพิจารณาใช้เป็นแนวทางกำหนดประเด็นความรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย ดังนี้ ประเด็นความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต คือแนวทางการออกข้อสอบและการวิเคราะห์ข้อสอบ ประเด็นความรู้ด้านการวิจัย คือการวิจัยในชั้นเรียนRead More →

คณะกรรมการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2555 แนวทางการสนทนาการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2555 ประเด็นความรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย มีดังนี้ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนสำคัญตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง การวิจัยในชั้นเรียนRead More →