พระราชบัญญัติจราจร เครื่องหมายจราจร และสัญญาณจราจร  

                 เครื่่องหมายจราจรประเภทบังคับ , เตือน

                 พระราชบัญญัติจราจรทางบก

                 สัญญาณมือจราจร