วิธีการตอบข้อสอบกฎหมาย ตอนที่1

โดย อ.ธีรนิติ์ เทพสุเมธานนท์

บทความนี้ได้ปรับปรุงจาก Power point ที่ผู้เขียนได้นำไปใช้ในการบรรยายเรื่อง
หลักการในการเรียนกฎหมาย และวิธีการตอบข้อสอบกฎหมาย ที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วิทยาเขตบางนา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2551 โดยนำมาเฉพาะในส่วนวิธีการตอบข้อสอบกฎหมาย

ประเภทของข้อสอบกฎหมาย
1. แบบบรรยาย
2. แบบตุ๊กตาหรืออุทธาหรณ์

ข้อสอบแบบบรรยาย
ตัวอย่างวิชา LA 101
บางครั้งวิชา LA 102 ก็อาจมีข้อสอบแบบบรรยายได้ เช่น

คำถาม(1)
นิติกรรมใดบ้างที่ผู้เยาว์สามารถทำได้เองโดยลำพัง
โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม
คำถามในข้อนี้จะเป็นคำถามที่ถามตรงๆ หรือ อาจจะยกบท
บัญญัติของกฎหมายมาแล้วถามเป็นคำถาม เช่น

คำถาม (2)
มาตรา 21 “ผู้เยาว์จะทำนิติกรรมใดๆ ต้องได้รับความ
ยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน การใดๆ ที่ผู้เยาว์ได้
ทำลงปราศจากความยินยอมเช่นว่านั้นเป็นโมฆียะ เว้นแต่
จะบัญญัติเป็นอย่างอื่น” จากบทบัญญัติดังกล่าวเว้นแต่
กฎหมายจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นหมายความว่าอย่างไร
ทั้งคำถาม (1) และคำถาม (2) นี้ มีคำตอบอย่างเดียวกันแต่ใช้
วิธีการถามที่ต่างกัน โดย

จากคำถาม (1)และ(2)อาจจะตอบได้ดังนี้
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 21 โดยหลัก
แล้วหากผู้เยาว์จะทำนิติกรรมจะต้องได้รับความยินยอมจาก
ผู้แทนโดยชอบธรรมมิเช่นนั้นนิติกรรมจะตกเป็นโมฆียะ
อย่างไรก็ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้บัญญัติ
ข้อยกเว้นให้ผู้เยาว์สามารถทำนิติกรรมบางอย่างได้โดยที่ไม่
ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมนิติกรรมก็
มีผลสมบูรณ์