ตามสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดความรู้ 2 ประเด็น ตามที่รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ประธานคณะกรรมการการจัดความรู้ เสนอ และให้ทุกคณะ/หน่วยงานรับไปพิจารณาใช้เป็นแนวทางกำหนดประเด็นความรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย ดังนี้