• โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพเชิงบูรณาการสู่ชุมชนชาวอุทัยธานี ครั้งที่ 3