การแบ่งปันประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 7 ก.ย. 2566

คณะนิติศาสตร์คณะบริหารธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะสื่อสารมวลชนคณะทัศนมาตรศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์