ความรู้ด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ความรู้ด้านการเสนอโครงร่างการวิจัยเพื่อให้ได้เงินอุดหนุนRead More →