คณะกรรมการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2555 แนวทางการสนทนาการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2555 ประเด็นความรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย มีดังนี้ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนสำคัญตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง การวิจัยในชั้นเรียนRead More →