คณะกรรมการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2556 แผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2556 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๗ รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๖ รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๗ ตามสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดความรู้ 2 ประเด็น ตามที่รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ประธานคณะกรรมการการจัดความรู้ เสนอ และให้ทุกคณะ/หน่วยงานรับไปพิจารณาใช้เป็นแนวทางกำหนดประเด็นความรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย ดังนี้ ประเด็นความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต คือแนวทางการออกข้อสอบและการวิเคราะห์ข้อสอบ ประเด็นความรู้ด้านการวิจัย คือการวิจัยในชั้นเรียนRead More →