เกณฑ์การดำเนินงาน แผนการจัดการความรู้ (พ.ศ.2559 – 2563) แผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2559 ปฏิทินการดำเนินงานการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2559 คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะสื่อสารมวลชน คณะทัศนมาตรศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะธุรกิจการบริการ รายงานการติดตามผลการดำเนินงานจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559Read More →

โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพเชิงบูรณาการสู่ชุมชนชาวอุทัยธานี ครั้งที่ 3Read More →