เกณฑ์การดำเนินงาน แผนการจัดการความรู้ (พ.ศ.2559 – 2563) แผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2561 ปฏิทินการดำเนินงานการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2561 คณะกรรมการการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2561 คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะสื่อสารมวลชน คณะทัศนมาตรศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะธุรกิจการบริการ รายงานการติดตามผลการดำเนินงานจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 3 / 2561 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1 / 2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2 / 2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 3 / 2562 รูปภาพและวีดีโอRead More →