เกณฑ์การดำเนินงาน แผนการจัดการความรู้ (พ.ศ.2559 – 2563) แผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2563 ปฏิทินการดำเนินงานการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2563 แผนกำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานดำเนินการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2563 คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะสื่อสารมวลชน คณะทัศนมาตรศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะธุรกิจการบริการ รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2564 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2/2564Read More →