การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2561

  • คณะเศรษฐศาสตร์
 

รูปภาพและวีดีโอ


การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2559


การจัดการองค์ความรู้ในโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพเชิงบูรณาการสู่ชุมชนชาวอุทัยธานี ครั้งที่ 3 2559

  • โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพเชิงบูรณาการสู่ชุมชนชาวอุทัยธานี ครั้งที่ 3


การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2556

ตามสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดความรู้ 2 ประเด็น ตามที่รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ประธานคณะกรรมการการจัดความรู้ เสนอ และให้ทุกคณะ/หน่วยงานรับไปพิจารณาใช้เป็นแนวทางกำหนดประเด็นความรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย ดังนี้

รายละเอียด...